Menu
Creators of image

Privacy- en cookieverklaring MADE BY MEDIA

Inleiding

Ten behoeve van onze dagelijkse bedrijfsvoering verwerken wij waar nodig persoonsgegevens. Persoonsgegevens zeggen iets over de identiteit van de natuurlijke personen. Daarom nemen wij maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacy- en cookieverklaring geven wij aan hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen.


De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

MADE BY MEDIA
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
KvK-nummer 5033496

Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze opdrachtgevers krijgen wij zelf van de opdrachtgever voorafgaand of tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Indien opdrachtgever een interne medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met ons in contact brengt, beslissen we welke gegevens wij al dan niet verwerken.

De portretten maken wij op tijdens de opnames. Het kan voorkomen dat opdrachtgever vooraf een of meer gegevens over de betrokkene verstrekt. Deze gegevens nemen wij niet op in onze bestanden. 

Jouw persoonsgegevens en derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens van jou aan derden, evenmin delen wij jouw persoonsgegevens met willekeurige partijen. Wij delen de gegevens die wij van jou hebben enkel met onze partners met wie wij een zakelijke relatie hebben. Met deze partijen hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens. Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende partijen met wie wij een zakelijke relatie hebben:

  Nieuwsbrief provider,
• 
Hostingpartij van het CRM-systeem,
 
Boekhouder,
 
Payment serviceprovider.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dagelijks verwerken wij persoonsgegevens voor een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering. Zonder deze gegevensverwerkingen kunnen wij een optimale dienstverlening niet garanderen. Wij verwerken in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

Opdrachtgevers

Naam bedrijf/organisatie
KvK-nummer
Straat, huisnummer, postcode en plaats,
Indien van toepassing afwijkend postadres,
Voor- en achternaam contactpersoon,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
Factuurgegevens en betalingstermijnen,
Bankgegevens, zoals IBAN,
Handtekening (hetzij digitaal, hetzij op papier)

Natuurlijke personen in beeld

Portretten (foto en/of video)

Doeleinden van de gegevensverwerkingen

Wij verwerken de persoonsgegevens voor vooraf bepaalde doeleinden. Als betrokkene mag je vooraf weten voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken. Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  Uitvoering van de overeenkomst tussen MADE BY MEDIA en de opdrachtgever. Hierbij kunnen we denken aan de opdrachtbevestiging, facturatie en nazorg.

  Naleving van wet- en regelgeving: jouw persoonsgegevens kunnen wij nodig hebben om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de plicht tot het bewaren van de facturen voor een bepaalde duur (zie bewaartermijnen).

  Marketing- en communicatie: wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om je op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten. Indien je dat niet op prijs stelt, kun je dit bij ons kenbaar maken. 

  Gerechtvaardigd belang: sommige gegevens kunnen wij verwerken voor een gerechtvaardigd belang. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van de cookies op onze website om de website te optimaliseren.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met partijen die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd dan wel hun gegevensverwerking in de EER hebben. Het kan echter voorkoen dat (delen van de) gegevensverwerkingen buiten de EER plaatsvinden. In een dergelijk geval maken wij duidelijke privacy-afspraken met de partners met wie wij zakendoen buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming ten aanzien van de personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken. Evenmin doen wij aan profiling, het vormen van een profiel aan de hand van persoonsgegevens uit meerdere databestanden.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Zo zijn de aanwezige persoonsgegevens opgeslagen in een beveiligde database voorzien van wachtwoord. De communicatie via de website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. Onze medewerkers zijn daarnaast onderworpen aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens die wij hebben. Met onze partners maken wij duidelijke afspraken over de bescherming van de persoonsgegevens die wij hebben.

 

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

  Inzagerecht: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben. 

  Rectificatie en verwijdering van gegevens: ben je van mening dat jouw persoonsgegevens niet meer kloppen? Dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen als er geen grond meer bestaat voor de gegevensverwerkingen.

  Recht op bezwaar: ben je van mening dat wij jouw persoonsgegevens niet meer mogen gebruiken c.q. wil je je verzetten tegen verdere verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar daartegen maken. 

  Overdracht van persoonsgegevens: stap je over naar een andere dienstverlener en wil je de aanwezige gegevens overgedragen hebben? Dan kunnen we dit, het een en ander rekening houdend met de omvang en de aard van de gegevens, op jouw verzoek overdragen.

  Klachten: ben je niet tevreden over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je dit bij ons melden. Indien dit niet leidt tot een oplossing, dan kun je uiteraard klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij om een zo optimaal mogelijke dienstverlening via onze website mogelijk te maken. Cookies zorgen voor gebruiksgemak voor jou en een beter inzicht in jouw surfgedrag op onze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen, zodat wij jou kunnen herkennen als je de volgende keer onze website bezoekt.

Soorten cookies

Op onze website maken wij gebruik van analytische en functionele cookies. Hieronder geven wij uitleg hierover.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na verloop van tijd automatisch aflopen en geen gegevens over jouw sitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit kan ertoe leiden dat sommige functies van onze website op jouw PC niet of in beperkte mate functioneert. 

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over jouw websitebezoek, welke delen van de website je bezoekt, hoe lang je op de website blijft en wat jouw surfgedrag op onze website is. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze cookies zijn geplaatst.

Google Analytics

Op onze website maken wij doorgaans gebruik van Google Analytics. Dit doen wij om bij te kunnen houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar door Google beheerde servers.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw gegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken over onze website te verkrijgen en de dienstverlening te verbeteren. 

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google

Functionele cookies

Functionele cookies onthouden de voorkeuren van de gebruiker op onze website. Wij spreken van functionele cookies’ om aan te geven dat het cookie een functionele rol binnen een site moet spelen. Hierbij kan men denken aan een winkelwagentje, een login onthouden of vastleggen dat een ander cookie wel of niet mag worden gezet.

Slotbepalingen

Nederlands recht is van toepassing op deze privacy- en cookieverklaring. 

Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem.

Deze privacy- en cookieverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. De meest nieuwe versie zullen we dan op de website publiceren.

Vragen? Zo bereik je ons

Heb je opmerkingen, suggesties of klachten omtrent dit cookiebeleid? Dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

×

Klik hieronder voor direct contact!

×Waarmee kunnen we u helpen?